پیشبینی میشود امسال حدود ۸ هزارتن گردو از این باغها برداشت شود. گردوی زوردبازده دیرگل برای پر شدن مغز گردو و افزایش چربی آن، دمای ۳۳-۲۷ درجه سانتی گراد در طول چند هفته قبل از برداشت ضروری میباشد. ارتفاع درخت گردو اسراییلی چند سانتی متر است؟ در راستای اصلاح باغهای گردوی نامرغوب، در سالزراعی جاری نیز مانند سالهای قبل ضمن آموزش باغداران با هدف آشنایی با روشهای پیوند، بیشاز ۳ هزار اصله درخت به روش سرشاخهکاری با کمک پیمانکاران مجرب و استفاده از ارقام تجاری جدید و مقاوم به سرمای بهاره، پیوند زده شد. از مشخصات درخت گردو فرنور فرانسوی میتوان به محصول بالای آن اشاره کرد؛ به طور معمول در هر هکتار میتوان ۱ تن از این محصول را در سن ۲ تا ۳ سالگی و ۷ تا ۸ تن در زمان بلوغ درخت، محصول برداشت کرد. شهرستانهای اسکو، عجبشیر، آذرشهر، مرند و شبستر به ترتیب از قطبهای مهم تولید و فراوری گردو در استان محسوب میشوند.

نهال گردو جمال
نهال گردو فرانکت یک نهال فرانسوی است که جزو نهال گردو دیرگل محسوب می شود، باردهی متوسط دارد و پس از ۳ تا ۵ سال می توانید گردوها را برداشت کنید. بخش ضیاءآباد با سطح زیرکشت حدود ۵۰۰هکتار باغ گردو، یکی از قطبهای متمرکز و ژنوتیبهای برتر این محصول در کشور محسوب میشود. در سالهای اخیر خشکسالی عامل غیراقتصادی شدن باغهای گردو شده و حتی کاهش سطح زیرکشت و نابودی بسیاری از درختان کهنسال گردو در مناطق کوهستانی را بهدنبال داشتهاست. سرمازدگی، یکی از دیگر مشکلاتی است که در سالهای اخیر سبب کاهش تولید گردو در استان نسبت به گذشته شدهاست، بهگونهای که در ۳ تا ۴ سال گذشته، بسیاری از درختان گردو براثر سرمازدگی ازبین رفتهاند و اقتصاد خانوادهها تحتتأثیر قرارگرفت، اما خوشبختانه امسال این اتفاق نیفتاد بههمین دلیل هم باغداران محصول بیشتری خواهند داشت.

طرز تهیه نهال گردو
یکی دیگر از نگرانی های تولیدکنندگان گردو، تبدیل باغها به ویلا و رستوران است، چراکه بهگفته بومیان ساوجبلاغ و طالقان، میزان باغهای گردو در سالهای اخیر کاهش داشته و اصلیترین دلیل آن نیز تخریب اراضی نهال گردو خوشه ای مشهد باغی بودهاست. گردو یالووا از یکی از مناطق کشور ترکیه می باشد که این رقم بسیار درشت و با وزن 17.4 گرم و با مغز 56 درصد و با کیفیت می باشد و جز ارقام درشت گردوی ترکیه به حساب می آید. زود به بار می نشیند و در مناطقی بعمل می آید که یخبندان های بهاره است، میوه اش نیمه رس و کیفیت مطلوبی دارد، نسبت به باکتریوز و شانکر حساسیت دارد. آغاز تابستان معمولاً زمان برداشت گردو است که به دلیل شرایط آب و هوایی ممکن است در هر منطقه کمی متفاوت باشد. به همین دلیل اداره جهاد کشاورزی استان تلاش میکند ارقام جدیدی با قد کوتاهتر و مقاومت بیشتر دربرابر سرما را برای کشت در اختیار کشاورزان منطقه قرار دهد.

نهال گردو فرنور گلدانی
هرچند برداشت این نوع محصول عملکرد مثبت و منفی در برخی باغها داشته است و کارشناسان اعلام کردهاند شاید کشاورزان، گونه مناسب و سازگار با اقلیم منطقه خود را خریداری و کشت نکردهاند، اما این موضوع دلسردی کشاورزان را بهدنبال داشته است. باوجود گذشت یک دهه از نخستین کشت پکان در جنوب کرمان، مسئولان هنوز بهعنوان یک طرح جدی به کاشت و ترویج آن نگاه نکردهاند و کشاورزان نیز با وجود تمایل زیاد به کشت این رقم صادراتی و خوشبازار، بلاتکلیف ماندهاند و همچنان منتظرند با انجام تحقیقات کارشناسانی، ارقام سازگار با مناطق جنوبی استان کرمان به آنها اطلاعرسانی شود. امسال نیز برداشت گردو از باغهای استان آغاز شده و با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها نسبت به سال قبل، گردوی تازه با پوست به قیمت کیلویی ۴۰ هزارتومان به فروش میرسد. نهال گردوی بو داده تا حدی نسبت به خشکی مقاوم است.

ایندکسر