شما آن گاه از تصویب خود باید کارت بازرگانی اخذ نمایید تا بتوانید به صورت رسمی و رسمی کار کنید. درصورتیکه اطلاعاتی را به خطا در سامانه تصویب نمایید از اساس کمپانی شما حساس اشتباه اطلاعاتی ثبت می شود. 7. مراجعه به ریاست: متقاضی اهمیت در دست داشتن نسخه ی حیاتی به سر گروهی یا این که معاون اداره مراجعه کرده و امضا را دریافت میکند. عالی اما همین شوخی بود ولی زمانی بایستی به جهت اخذ کارت بازرگانی مبادرت کنید که کسب و فعالیت شما نیاز به تجارت یا همان واردات و صادرات فرآورده انجام می دهد. به جهت تصویب همین دسته شرکت ها، می بایست پروسه تشکیل شرکت، پذیرش سهم یا این که پذیره نویسی، انتخاب میزان سرمایه و تخصیص سهام و تشریفات آخرین تاسیس شرکت، تراز به تراز رخ پذیرد. این جور کمپانی ها برای انجام جور کار هیچ محدودیتی ندارند و می توانند هر مدل فعالیتی را در قالب مسولیت محدود به ثبت برسانند.از آن جا که در کمپانی های دارای مسولیت محدود سهام به تعداد تقسیم نمی شود و در واقع امکان ارائه صفحه سهام وجود ندارد، میزان سرمایه و سهم شرکا باید طی شرکتنامه ای به طور کامل معین شود. در روز ها خیر چندان به دور (مثلا 5 سال پیش) درصورتیکه فردی می خواست شرکتی ثبت کند، میبایست به سازمان تصویب موسسه ها استان خویش مراجعه می نمود، فرم های تصویب شرکت را دریافت می کرد و پس تکمیل فرم ها و مهیا کردن مدارک آیتم نیاز آن را تسلیم اداره و پس پرداخت هزینه های قانونی تصویب کمپانی ، منتظر می ماند تا پروسه تصویب شرکت یک عدد پس از دیگری به وسیله اداره انجام شود تا در غایت کمپانی به تصویب برسد. به‌این ترتیب اهمیت توجه به مقررات و قوانین مربوطه در سازمانهای زیربط نظیر وزات میزان دارایی و وزارت اقتصادی، اشخاص میتوانند جهت تاسیس کمپانی و اخذ کُد اقتصادی اقدامات لازم را مبنی بر چگونگی عملکرد شرکت تصویب شده به انجام برسانند. پشتیبانی از فعالان همین امر و چگونگی محاسبه بر فعالیتهای اقتصادی و تجاری مستضعف به دست آوردن تدبیر و اطلاعات ضروری در این منطقه ثبت کمپانی چه مراحلی دارد است. این سوال ها و بحران هایی می باشد که برای بخش اعظمی از مخاطبان ما پیش می آید. در شرکت های سهامی مختص هر فردی به میزان سرمایه ای که وارد و تزریق به شرکت کرده هست مسولیت داراست و به همین استدلال این دسته کمپانی ها را سهامی یگانه می نامند. در این دسته کمپانی برحسب دسته تعاون معلوم شده ازسوی وزارت تعاون، شرکت تعاونی قدرتمند به پذیرش کاربر بوده و عضویت آن برای همگان آزاد است. بر پایه آن مدارک و فرآیند ثبتی را طی نماید بعد از آن از پذیرش آخرین به متقاضی شماره پیگیری داده می شود و آن گاه از پذیرش قابلیت و امکان ویرایش وجود ندارد .اولین مبادرت در اداره تصویب شرکت ها کارشناسی تایید نام می باشد و سپس از تایید اسم مدارک از نحوه پست برای اداره تصویب ارسال می شود .

ایندکسر