بهبود کیفیت سطحی که بدلیل جدا شدن و تمیز شدن لایه های اکسیدی از بر روی سطح ورق است. بر روی در آند اکسید می شود چون فلزی پستتر یا فعالتر از آهن هست و کلیدی پتانسیل احیاء کمتری از آهن هست و پتانسیل اکسید بیشتری از آن دارد.در حلبی ، بر بر روی آهن ، پوشش قلع بکار رفته هست و فعالیت معکوس آهن گالوانیزه انجام میشود. در همین زمینه برنامه ریزیهایی انجام دادهایم. پارسا روستا ادامه داد: ما برنامه ریزیهای خویش را به گونهای انجام دادهایم که مهم فرض دوام شرایط فعلی و اصلی مفروضات دارایی و برنامه ریزی هایی که در دولت رخ گرفته، حالت سال آینده بی تردید از امسال بهتر خواهد بود. همین یکی از از هدف ها ما میباشد و برای آن برنامه داریم. پارسا قریه ادامه داد: وقتی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک بانک باقی میماند و قانونی نیز برای واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که برای آنان در حیث گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را هم انجام میدادند. وی یادآور شد: به این ترتیب وقار در بازارها از اصول و برنامههای ما است و تمامی تلاش ما آن خواهد بود که ادب بازارها محافظت شود. رییس شورای پول و معتبر همینطور خاطرنشان کرد: نرخ پرورش اقتصادی در ۶ ماهه در آغاز امسال ۳.۳ درصد بود که اما همین مقدار در سه ماهه اولیه عمده بود و در سه ماهه دوم به استدلال قطعی برقی که بر ساخت موثر بود کمتر یافت. صالح روستا یادآور شد: همین مقدار تامین ارز دارای ربط اصلی کالاهای کلیدی و غیر کلیدی است، به این معنی که هر مدل نیاز ارزی که وجود دارااست که چکیده از آن مربوط به کالاهای حیاتی می باشد و بخشی هم به سایر کالاها مربوط میشود. وی ادامه داد: بنابراین مفروضات دارایی اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق ها و بقیه هزینه های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه ها به گونهای برنامهریزی شده که میزان دارایی دولت در سال آتی اهمیت کسری مواجه نباشد. به جهت سال آتی انتظار ما رشد ۸ درصدی هست که در میزان دارایی پیشبینی شده و امیدواریم به آن دست پیدا کنیم. اما معتقدم برای فعالان اقتصادی تعادل و ادب در بازار مهمتر از نرخ ورق اهن سیلیس است. وی اهمیت اشاره به ارتقاء نرخ ارز و اثر گذاری آن بر تورم گفت: حالا حساس وجود آنکه در سال پیشین بیشترین تورم تاریخ سرزمین را داشتیم ولی مراحل به سمت بهبود هست و اینکه تورم نقطه به نقطه در حال کمتر می باشد یعنی ما تورم را داریم البته حالت در حالا خوبتر شدن است.

ایندکسر